Betalen / Garantie

 

 

De totale koopsom bestaat uit het totaalbedrag van de volgens de overeenkomst te leveren producten vermeerderd met eventueel andere verschuldigde bedragen zoals betalingskosten, emballagegelden, verzendkosten en omzetbelasting.   

 

De koopsom dient vooruit te worden betaald. Bij gebreke van een specifieke regeling dient cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.  

 

De in lid 2 van dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim, derhalve zonder een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surceance van betaling is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddelijk opeisbaar.  

 

Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling ( buiten) gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van €  150,-- bedragen, verkoper houdt onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.  

 

Verkoper is grechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.

 

Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper .

 

 

 

To Top